Bij de aankoop van een huis, appartement of terrein in Brazilië moet u niet alleen rekening houden met een aantal juridische formaliteiten, maar ook met de fiscale aspecten en risico’s van uw aankoop.

U zal een aankoopcontract met de verkoper afsluiten dat het goed en de verkoopprijs in detail beschrijft (en naar Braziliaanse gewoonte veelal voorziet in belangrijke sancties indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt). In zoverre het een woning of appartement betreft die nog moet worden gebouwd, zal de overdracht van eigendom van de woning of het appartement pas plaatsvinden na afwerking ervan en betreft de overeenkomst slechts een “belofte tot verkoop”. Zowel voor een reeds bestaande woning als voor een nog in aanbouw zijnd onroerend goed, analyseert Brasilius uw verkoopsovereenkomst in detail en onderhandelen we deze met de verkoper om voor u zo gunstig mogelijke juridische voorwaarden te bedingen.

Na de ondertekening van de verkoopsovereenkomst wordt deze overgeschreven in de Publieke Registers. Voor die doeleinden moet u zich identificeren met uw Kadaster van Natuurlijke Persoon (“Cadastro de Pessoas Físicas” of “CPF”), een uniek identificatienummer dat bekomen wordt bij het Braziliaanse Ministerie van Financiën. Op basis van een volmacht staat Brasilius in voor het in de kortst mogelijke termijnen verkrijgen van een CPF.

De aankoopprijs van het onroerend goed zal bepalend zijn voor de door u aan de Braziliaanse Staat betalen aankoop/verkoopbelasting. Tevens staat u als koper vanaf uw aankoop in voor de jaarlijkse belasting op onroerende goed. Brasilius verstrekt u advies over de financiële aspecten verbonden aan uw aankoop.

Naast bovenstaande juridische en fiscale punten, houdt uw aankoop van een onroerend goed in Brazilië een aantal andere risico’s in:

  • De persoon die u het onroerend goed verkoopt moet effectief eigenaar zijn van dat goed of een voldoende volmacht hebben om het te verkopen. Het onroerend goed moet ook effectief bestaan …
  • Als koper van onroerend goed bent u niet alleen verantwoordelijk voor de toekomstige belastingen op onroerend goed, maar ook op belastingen die in het verleden niet zouden voldaan zijn door de vorige eigenaars. Deze belastingen uit het verleden kunnen in bepaalde gevallen hoog oplopen.
  • Op het verkochte goed kan een hypotheek gevestigd zijn of het verkochte terrein kan met een bouwverbod zijn bezwaard.
  • Indien u een aankoop plant van een nog in aanbouw zijnd appartement of huis, loopt u het risico dat de bouwheer (“Incorporadora”) tijdens het project failliet gaat en u bijgevolg het grootste deel van de reeds betaalde voorschotten verliest. Het is in dergelijk geval noodzakelijk de solvabiliteit van de bouwheer te controleren alvorens de verkoopovereenkomst te ondertekenen.
  • In bepaalde zones (ruraal gebied, grensgebied, kustgebied) gelden specifieke restricties, aankoopquota en/of voorafgaande toelatingen voor het verwerven van onroerend goed door buitenlanders (of Braziliaanse vennootschappen waarvan een buitenlandse persoon of vennootschap (meerderheids)aandeelhouder is).

Brasilius helpt u de voormelde risico’s proactief te ontmijnen. Verder geven wij u informatie over het schenken of vererven van in Brazilië gelegen onroerende goederen.