Brazilië kent verschillende soorten visa die elk hun eigen specifieke doelstellingen en voorwaarden hebben.

Het toeristenvisum en zogenoemd visum voor zakenreizen zijn op basis van de bestaande akkoorden tussen België en Brazilië niet langer vereist indien u als Belgische onderdaan voor toeristische doeleinden of zaken naar Brazilië reist. Het verblijf en de in Brazilië ondernomen activiteiten zijn evenwel aan een aantal strikte voorwaarden gebonden, die u dient na te leven om onaangename verrassingen bij aankomst te vermijden (weigering het grondgebied te betreden en repatriëring).

Indien u naar Brazilië reist om er als werknemer aan de slag te gaan (op basis van een arbeidsovereenkomst met een Braziliaanse werkgever), is de voorafgaande aflevering van een tijdelijk werkvisum vereist. Uw opleidingsniveau, expertise en opgebouwde ervaring spelen een belangrijke rol in de toekenningsprocedure van dit visum. De Braziliaanse onderneming van haar kant zal in deze procedure het gebruik van personeel met vreemde nationaliteit moeten rechtvaardigen. Dit visum kan tevens worden toegekend indien u op zelfstandige basis diensten zal leveren aan een Braziliaanse onderneming en u daartoe met deze onderneming een dienstenovereenkomst hebt afgesloten. Brazilië kent ook een specifiek visumregime voor buitenlandse onderzoekers die tijdelijk in het land onderzoek wensen uit te voeren.

Het permanent werkvisum is bestemd voor personeelsleden van een buitenlandse moedervennootschap die in Brazilië de functie van bestuurder van de Braziliaanse dochtervennootschap zullen opnemen. Naast een reeks andere voorwaarden is een voldoende investering door de moedervennootschap in de Braziliaanse dochtervennootschap noodzakelijk om de aanvraag van dergelijk visum tot een goed einde te brengen.

U kan een investeringsvisum bekomen indien u persoonlijk (en niet via een vennootschap) een minimuminvestering verricht in een Braziliaanse (nieuw opgerichte of bestaande) vennootschap. Ook hier bepaalt de Braziliaanse wet bepaalde minima en wordt in de beoordeling rekening gehouden met de toegevoegde waarde voor de Braziliaanse economie.

Brazilië kent tevens het pensioenvisum: indien u officieel in pensioen bent gegaan en voldoende hoge pensioeninkomsten kan aantonen, staat dit visum u toe onbeperkt in Brazilië te verblijven.

Brasilius verstrekt advies over alle voornoemde soorten visa en vraagt deze op uw verzoek aan bij de bevoegde Braziliaanse overheidsinstanties.